en-USfa-IR
فرهنگ سازماني

شركت ساختمان و نصب فراب تلاش مي كند محيطي مناسب براي پرورش خلاقيت‌، مهارت تفكر‌،‌ توانايي اظهار نظر منطقي و نقد منصفانه نظرات ديگران ايجاد كند .

شركت ساختمان و نصب فراب از همكاران خود انتظار دارد در محيط كار از هرگونه اتلاف وقت خود و ديگران اجتناب نمايند. شركت ساختمان و نصب فراب به عنوان يك شركت پيمانكار كه متعهد به اجراي يك يا چند پروژه در «طي مدت معين» است، مي بايستي حداكثر استفاده را از عنصر زمان بنمايد. اتلاف وقت در اين سازمان يعني عدم ايفاي تعهدات نسبت به كارفرما، تاخير در اجراي پروژه ها و اتلاف منابع.

شركت ساختمان و نصب فراب تلاش مي كند كه مهارتهاي ارتباطي همكاران را با تاكيد بر اعتماد به نفس‌، احساس مسئوليت‌، فعاليت گروهي‌، احترام به حقوق انسانها و تفكر انتقادي‌، توسعه و ارتقاء دهد .

شركت ساختمان و نصب فراب انتظار دارد كه همه در محيط كار «متواضعانه » رفتار كنند. بهمين دليل رفتار متكبرانه‌، خودخواهانه‌، لجوجانه و عصبي افراد را نقد مي كند.

شركت ساختمان و نصب فراب بر ايجاد محيط صميمي‌، دوستانه و صادقانه در شركت تاكيد مي ورزد .

شركت ساختمان و نصب فراب سعي مي كند روحيه گذشت و فداكاري‌، همسازي و سازگاري را در افراد، جايگزين روحية پرخاشگري‌، ناسازگاري و تكروي نمايد.

شركت ساختمان و نصب فراب تلاش مي كند با همه همكاران صرف نظر از جايگاه شغلي آنان در سازمان‌، محترمانه رفتار شود. انساني تر كردن مناسبات همكاران با محيط كار از اهداف شركت ساختمان و نصب فراب است .

شركت ساختمان و نصب فراب سعي مي كند كه در توزيع امكانات شركت رفتار منطقي و عادلانه داشته باشد‌، بي آنكه تفاوتهاي افراد را از نظر پاسخگويي به نيازهاي شركت و  تامين خواسته هاي شركت، از ياد ببرد.

شركت ساختمان و نصب فراب رفتار رياكارانه و چاپلوسانه را بر نمي تابد و تلاش مي كند تا با تعيين دقيق روش ها و اطلاع رساني مناسب از رشد افرادي كه موجوديت خود را در انحصار اطلاعات تعريف مي كنند‌، جلوگيري نمايد.

شركت ساختمان و نصب فراب بر آگاهي همكاران (اعم از مديران و غير مديران) به هزينه تصميمات خود اصرار
مي ورزد. تلاش 
شركت ساختمان و نصب فراب آن است كه در عين افزايش كارايي و كيفيت، هزينه را كاهش دهد.

شركت ساختمان و نصب فراب اتكاء صرف به توانايي‌هاي فردي و عدم ايجاد ارتباط مناسب با ديگران را نقد مي كند .

شركت ساختمان و نصب فراب سعي مي كند از رواج انتقادهاي خردمندانه استقبال نمايد و بهانه گيريهاي لجوجانه را نقد كند.

شركت ساختمان و نصب فراب، افرادي را كه در موفقيت هاي كاري، خود را قهرمان مي كنند و نقش سايرين را
كم رنگ جلوه مي دهند نقد مي كند.

شركت ساختمان و نصب فراب تلاش مي كند افرادي را كه بيشتر كار مي كنند، از افرادي كه بيشتر كار خود را  به  نمايش مي گذارند‌، تميز دهد .

شركت ساختمان و نصب فراب بر انتقال اطلاعات علمي و تجربي همكاران به يكديگر و ايجاد فرايند آموزش دائم و همگاني در شركت تاكيد مي ورزد. شخصيت و حيثيت افراد در شركت ساختمان و نصب فراب به انباشته كردن اطلاعات علمي‌،‌ فني و يا تجربي نزد خود و عدم انتقال آن به ديگران‌، نيست .

شركت ساختمان و نصب فراب «مشاركت كاركنان در تصميم گيريها » در چارچوب روابط و سلسله مراتب سازماني را ترغيب مي نمايد.

شركت ساختمان و نصب فراب در واگذاري مسئوليتها، صرفاً بر قابليتها و توانايي ها و مقبوليتهاي عمومي و سازماني افراد تكيه دارد.

شركت ساختمان و نصب فراب بر رفتار «مقتدرانه»‌،  «منصفانه» و  «محترمانه» مديران اصرار مي ورزد .

شركت ساختمان و نصب فراب رفتار «مستبدانه »  مديران را نقد مي كند. همان قدر كه رفتار « منفعلانه » آنان را بر نمي‌تابد.

شركت ساختمان و نصب فراب از مديران خود مي خواهد‌، واحد خود را بر مبناي «برنامه ريزي»‌،‌ «نظم»،  «دقت»  و «سرعت»  سامان دهند.

شركت ساختمان و نصب فراب بر «تفويض اختيارات » و  «توزيع تصميم گيريها » همراه با پذيرش مسئوليتهاي تبعي آن تاكيد مي ورزد و از تمركز در تصميم گيريها تا آنجا كه به يكپارچگي و آهنگ كلي حركت شركت لطمه نزند ممانعت مي كند .

شركت ساختمان و نصب فراب در اجراي پروژه هاي خود راهبردهاي ذيل را به ترتيب اولويت مورد توجه
قرار مي دهد :  «كيفيت »‌، «تحقق برنامه زمانبندي»‌، «قيمت تمام شده» و «ساخت داخل» . مفهوم اين اولويت بندي آن است كه در روند تصميم گيريها در شرايط بحراني، عوامل فوق به ترتيب ذكر شده مورد توجه قرار مي گيرند.

شركت ساختمان و نصب فراب تلاش مي كند صرف نظر از وجود ناهنجاريهاي گوناگون اجتماعي‌، محيط امني را براي « كاركردن كاركنان » فراهم نمايد. ايجاد محيط امن براي تلاش و فعاليت، مستلزم وجود اعتماد متقابل شركت و كاركنان به يكديگر است .  شركت ساختمان و نصب فراب به همكاران خود اعتماد دارد.

شركت ساختمان و نصب فراب بر انضباط اداري و رعايت سلسله مراتب سازماني تاكيد مي كند‌، اما در عين حال از تبديل شدن محيط كار به محيط  سلطه طلبي مديران و رؤسا جلوگيري مي نمايد.

شركت ساختمان و نصب فراب سعي مي كند كار گروهي را ترغيب و تشويق نمايد. ساختار ماتريسي شركت ساختمان و نصب فراب ايجاب مي نمايد كه مديران (به طور اخص) و كاركنان (به طور اعم) روحيه حركت جمعي و كار گروهي را در شركت تقويت نمايند.

شركت ساختمان و نصب فراب بر تداوم «گفتگوهاي صميمانه و دوستانه» بين مديران و كاركنان براي بهبود وضعيت سازمان و استفاده از « عقل جمعي » براي حل مشكلات اصرار دارد.

شركت ساختمان و نصب فراب استفاده از «ابزارهاي نوين» در اداره سازمان را تا آنجا كه در تعارض با ميانگين شعور و فرهنگ جامعه قرار نگيرد ترغيب مي كند . استفاده تبليغي صرف از ابزارهاي مدرن‌، مورد توجه  شركت ساختمان و نصب فراب نيست.

شركت ساختمان و نصب فراب بر «جلب رضايت مشتري» (كارفرما و مشاور) در تمام سطوح تاكيد دارد. كليه همكاران فني، بازرگاني، اداري و مالي مي بايستي در تعامل با كارفرما و مشاور كاملاً بر خويش مسلط بوده و در جلسات بحث و گفتگو حتي اگر حس مي كنند كه حق با خودشان است از هرگونه تندروي، بي احترامي و يا پرخاشگري با مشتري پرهيز نمايند.

شركت ساختمان و نصب فراب بر رعايت احترام‌، موقعيت و خواست مشتري تاكيد داشته و انتظار دارد همكاران با اعتقاد به اينكه مشتري  شريك شركت است، در جهت توسعه فعاليتها و مشاركت همه جانبه با مشتري تلاش نمايند.

شركت ساختمان و نصب فراب بر تحقق توافقات و وعده هايي كه به مشتري داده مي شود تاكيد داشته و آنها را جزيي از وظايف همكاران قلمداد مي نمايد و انتظار دارد همكاران تا برآورده نمودن كامل خواسته هاي مشتري‌، پيگيري هاي لازم را انجام دهند.

شركت ساختمان و نصب فراب بر جلب اعتماد مشتري با روش هاي مناسب و منطقي تاكيد دارد و همكاران را به برقراري ارتباطات انساني مناسب در جلسات با مشتري ترغيب مي نمايد.

شركت ساختمان و نصب فراب بر بهبود خدمات قابل ارائه به مشتري تاكيد دارد و توجه به نظرات مشتري را از مهمترين وظايف همكاران مي داند.

شركت ساختمان و نصب فراب بر استفاده كامل  از حقوق قراردادي كارفرما در مواجهه با پيمانكاران فرعي تاكيد مي‌كند و در عين حال‌، استفاده ابزاري از موقعيت «كارفرما بودن» را  نقد نموده و رفتار نابخردانه با پيمانكاران را نكوهش مي كند.

شركت ساختمان و نصب فراب بر احترام به نظرات و پيشنهادات منطقي پيمانكاران به عنوان همكاران و شركاي ساختمان و نصب فراب تاكيد دارد.

شركت ساختمان و نصب فراب با توجه به شرايط سخت كار در كارگاه‌ها، هواي نامساعد در برخي از فصول سال‌، دوري از خانواده، دوري از امكانات تفريحي و رفاهي و ‌،  از همكاران انتظار دارد با استقامت‌، استواري و غلبه بر كم‌حوصلگي و بي طاقتي‌، وظايف و ماموريت محوله را به نحو مناسب و شايسته اي انجام دهند.شركت ساختمان و نصب فراب اطلاعات تماس پايگاه مرتبط
فعال در زمينه نصب تجهيزات و سيويل صنعتي در حوزه هاي نفت، گاز و پتروشيمي، نيروگاه آبي و حرارتي، صنايع ريلي و انرژي هاي تجديد پذير مي باشد. تلفن: 88735520-21 021
فكس: 81293439 021
ايميل: mailbox@farab-construction.com
كد پستي: 1587694111